Почеток     Цели     Проекти     Дарување ДНК      Соработници      Вработени     Трудови     Формулари      Банки за хДНК


Formulari za barawa

 

    Soglasnost za daruvawe DNK vo hDNKMKD (*.doc) (*.pdf)

    Informirana dozvola za dijagnosti~ko genetsko ispituvawe
(*.doc) (*.pdf)

    Prijavuvawe proekt vo Makedonska banka za humana DNK
(*.doc) (*.pdf)

    Formulari za pora~ka na materijali od hDNKMKD (*.doc) (*.pdf)

    Barawe za uni{tuvawe primerok (*.doc) (*.pdf)

   


Creative Commons Attribution License Целокупната содржина, освен каде што е поинаку означено, е лиценцирана според Creative Commons Attribution License
Распоред | СамоконтролаФинансирање | Оградување | Контакти
Обновување: Октомври, 2013
Автор: Проф. д-р Мирко Спироски
Хостира:
МЦМС, Скопје